skip to Main Content

Poučenie o podmienkach spracúvania osobných údajov

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ spoločnosť LVA24 Prozessfinanzierung GmbH, so sídlom na Faradaygasse 6, 1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v registri Obchodného súdu vo Viedni pod č. FN 453834d (ďalej len „LVA“).

 

Kontaktné údaje spoločnosti LVA sú nasledovné:

 

 • korešpondenčná adresa: Faradaygasse 6, 1030 Viedeň, Rakúska republika
 • Telefonický kontakt: +43 810 959 808
 • Adresa elektronickej pošty: office@lva24.at
 • Impresum: https://lva24.at/impressum

 

Spoločnosti LVA nevznikla povinnosť určiť zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov.

 

Akékoľvek Vaše otázky ohľadne spracúvania osobných údajov môžete adresovať spoločnosti LVA poštou, e-mailom alebo telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na našej webovej stránke. Rovnaké kontaktné údaje platia aj pre uplatnenie Vašich práv týkajúcich sa spracúvania osobných údajov. Komunikovať môžete v nemeckom alebo slovenskom jazyku.

 

Čo je účelom tohto poučenia?

 

Toto poučenie Vám objasní:

 

 • prečo potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje
 • v akom rozsahu a akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame
 • aké máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva a akým spôsobom ich môžete uplatniť.

 

Aké informácie sme Vám povinní poskytnúť?

 

Pravidlá spracúvania osobných údajov sú zakotvené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“).

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie uvedené v článkoch 13 a 14 GDPR.

 

Koho osobné údaje spracúvame?

 

Spoločnosť LVA spracúva predovšetkým osobné údaje klientov, s ktorými uzatvorila zmluvu o procesnom financovaní, alebo ktorí dali spoločnosti LVA návrh na uzatvorenie zmluvy o procesnom financovaní, a to či už v písomnej forme alebo prostredníctvom online formulára, ktorý sa nachádza na našej webovej stránke.

 

Spoločnosť LVA takisto spracúva osobné údajov osôb, ktoré sa na nás obrátia s dotazom prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na našej webovej stránke.

 

Všetky tieto osoby sa považujú za dotknuté osoby.

 

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú to  a aké sú ďalšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov?

 

V nasledovnej tabuľke nájdete spracúvanie osobných údajov prehľadne rozdelené podľa jednotlivých účelov spracúvania osobných údajov:

 

Informácie k jednotlivým účelom spracúvania osobných údajov
Procesné financovanie Kontaktovanie Účtovné doklady
Účel spracovania zabezpečenie procesného financovania na základe zmluvy o procesnom financovaní, výkon práv a povinností z tejto zmluvy, ako aj uskutočnenie úkonov potrebných na prijatie rozhodnutia o prijatí návrhu na uzatvorenie zmluvy o procesnom financovaní nadviazanie komunikácie pre vedenie účtovníctva a evidencie účtovných dokladov v nevyhnutnom rozsahu
Rozsah spracovania údajov meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa

e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis, údaje o životnom poistení,

ako aj akékoľvek iné údaje obsiahnuté v zmluve o životnom poistení a súvisiacich dokumentoch

meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo identifikačné údaje a údaje o

niektorých vlastnostiach Vašej zmluvy, ktoré sú na vedenie účtovníctva

potrebné

Právny základ spracovania článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR *

 

plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy

článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR *

 

Váš súhlas

článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 

 

plnenie zákonných povinností (zákon č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve)

Doba uchovávania na dobu trvania zmluvy a  po skončení zmluvy počas lehoty na premlčanie uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o procesnom financovaní; v prípade neprijatia alebo iného zániku návrhu na uzatvorenie zmluvy osobné údaje spracúvame maximálne po dobu 1 roka od zániku návrhu 1 rok od vyplnenia a zaslania kontaktného formulára na dobu vyžadovanú zákonom o účtovníctve
Kategórie príjemcov poisťovňa v ktorej máte uzatvorené životné poistenie, Vami poverený advokát, iné osoby, ak to vyplýva zo zmluvy o procesnom financovaní, súdy osobné údaje nebudú poskytované iným osobám účtovná firma, daňový poradca,

daňový úrad

Nevyhnutnosť spracovania zmluvná požiadavka a požiadavka, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy

 

osobné údaje nie ste povinný poskytnúť, ale v takom prípade nebude môcť byť s Vami uzatvorená zmluva o procesnom financovaní a ak už bola uzatvorená, je možné, že nebudeme vedieť túto zmluvu plniť, čo môže mať následky uvedené v zmluve

zmluvná požiadavka, za účelom úspešného nadviazania a vedenia komunikácie

 

osobné údaje nie ste povinný poskytnúť, ale v takom prípade nebude môcť byť s Vami nadviazaná komunikácia prostredníctvom kontaktného formulára

 

 

zákonná požiadavka

 

každú účtovnú operáciu musíme vedieť spárovať s obchodným prípadom

 

* Ak zmluvu uzatvárate alebo nás kontaktujete online, budeme spracovávať aj Vašu IP adresu a časový moment uloženia. Takéto ukladanie je potrebné z dôvodu našich oprávnených záujmov (právny základ v zmysle článok 6 ods. 1 písm. f), ktorým je ochrana pred zneužitím týchto dát. Tieto údaje môžu byť uložené v našom zabezpečenom systéme starostlivosti o zákazníka (CRM systém). Výmaz dát prebieha v momente, keď už nie sú ďalej potrebné, pričom nevyhnutnosť úschovy dát je preverovaná každé dva roky, ak zákonné povinnosti týkajúce sa archivovania neustanovujú inak.

 

Bude LVA využívať moje osobné údaje na marketing?

 

Nie, LVA nebude Vaše údaje využívať na marketingové účely

 

Uskutočňujete automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

 

Nie, automatizované rozhodovanie neuskutočňujeme. Osobné údaje neprofilujeme.

 

Budú moje osobné údaje prenášané do tretích štátov?

 

Nie, LVA neuvažuje o prenose Vašich osobných údajov do krají mimo uplatňovania spoločných pravidiel vyplývajúcich z GDPR.

 

Aké bezpečnostné opatrenia vykonávate za účelom ochrany osobných údajov?

 

LVA zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a  chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. LVA za týmto účelom vykonáva  primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov, berúc do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

 

Aké máte práva?

 

GDPR priznáva dotknutej osobe nasledovné práva:

 

 • právo na prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR
 • právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 GDPR
 • právo namietať spracovanie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe tohto súhlasu
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

V Slovenskej republiky je dozorným orgánom pre oblasť spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk)

 

V prípade ak budeme mať v súvislosti s uplatnením Vašich práv dôvodné pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás z bezpečnostných dôvodov požiadať o poskytnutie ďalších doplňujúcich informácií (napr. predloženie dokladu totožnosti, doručenie žiadosti s úradne overeným podpisom, resp. elektronickým overením totožnosti). GDPR priznáva spoločnosti LVA možnosť odmietnuť zjavne neopodstatnené žiadosti, prípadne požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia.

 

Aké nástroje sú aktívne pri návšteve webstránky stránky LVA?

 

Cookies

 

Pri návšteve webstránky LVA sa na Vašom zariadení ukladajú malé textové súbory nazývané cookies, ktoré obsahujú informácie potrebné na komunikáciu Vášho zariadenia so stránkou LVA. Dočasné (session) cookies sa ukladajú vo Vašom zariadení iba po dobu Vašej návštevy na webstránke LVA. Trvalé cookies sú uložené na Vašom zariadení dovtedy, kým nevyprší ich platnosť alebo kým sa ich nerozhodnete vymazať a slúžia najčastejšie na to, aby webstránka LVA rozpoznala, že ste ju už navštívili. V tejto súvislosti uvádzame, že súbory cookies žiadnym spôsobom nepoškodzujú Vaše zariadenie, pričom štandardné internetové prehliadače sú spravidla prednastavené na automatické akceptovanie a následné vymazanie súborov cookies, pričom charakter týchto funkcií si môžete nastaviť priamo vo Vašom internetovom prehliadači.

 

Pixel tags

 

Pixel tags sú spravidla drobné obrázky alebo odkazy, prostredníctvom ktorých vyhodnocujeme používanie LVA webstránky a interakcie jej návštevníkov.

 

Základné informácie o hardvéri a softvéri

 

Pri návšteve webstránky LVA sú získavané údaje o pripojení a pripojenom zariadení (napr. typ a nastavenie internetového prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom pripojeného zariadenia), pričom tieto údaje sú využívané na štatistické účely a na ďalšiu optimalizáciu fungovania webstránky LVA.

 

Serverové log-údaje

 

V rámci serverových log-údajov sa uchovávajú návštevy webstránky LVA, dátum a čas návštevy, objem prenesených dát a vyššie uvedené základné informácie o hardvéri a softvéri. Tieto údaje sú uchovávané z bezpečnostných dôvodov po dobu 7 dní od návštevy a následne sú automaticky vymazané.

Back To Top